Opgave 3 | Aantrekkelijk vestigen

Werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte bieden voor de banen van de toekomst

Kern van de opgave

We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werken aan banen. De economie van de regio kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit aan bedrijven. Dat neemt niet weg dat agrifood, hightech/ICT en logistiek de belangrijkste sectoren zijn (in aantallen banen). Waar mogelijk ondersteunen we het verruimen van de vestigingsmogelijkheden en experimenteerruimtes voor bedrijven in deze sectoren, met bijzondere aandacht voor bestaande ‘sleutelbedrijven’ in deze sectoren. Daarmee bedoelen we bedrijven die centraal staan in de keten en essentieel zijn voor die keten. Ook de onderlinge wisselwerking tussen deze sectoren dichten we grote kansen toe: kansen die kunnen leiden tot nieuwe banen, de banen van de toekomst.

De belangrijke transities in de regio (die van landbouw, klimaat, energie, economie en mobiliteit) kunnen ook als een katalysator werken voor die nieuwe banen. Ook hiervoor scheppen we de condities. We sturen daarbij aan op een duurzame bouw, inrichting en beheer van energiezuinige bedrijventerreinen met een grote mate van hergebruik (circulair).

We realiseren ons dat we een aantrekkelijk vestigingsklimaat niet alleen bereiken door de beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. We zullen dus ook de nodige aandacht besteden aan onder meer de bereikbaarheid van onze regio, de bouw van de juiste woningen, de ontwikkeling en werving van geschoold en passend talent en het behoud van een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijke natuur.

Mkb en familiebedrijven vormen de drijvende kracht van onze regio. Waar mogelijk en nodig benutten we de kracht van deze bedrijven beter en ondersteunen hen ook meer en beter , bijvoorbeeld in hun innovatiebehoefte. De huidige samenwerking heeft geleid tot een één-loketfunctie voor bedrijven als het gaat om vestiging in de regio. Deze functie breiden we verder uit door ook te kijken naar andere mogelijkheden voor dit loket, zoals ondernemersvragen op het gebied van onder meer subsidies en arbeidsmarkt.

Strategisch doel 2030

We creëren voldoende ruimte voor innovatie- en experimenteerruimte in de sectoren waar de regio sterk in is. Hetzelfde geldt voor vernieuwende circulaire bedrijventerreinen. Ook zoeken we samen nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing en industrieel erfgoed.

De één-loketfunctie voor bedrijven breiden we uit door samen actief op zoek te gaan naar bedrijven die de economische structuur en innovatiekracht van de regio versterken. Die bedrijven willen we verleiden om naar onze regio te komen.

Dit alles sluit aan bij de VN-doelen ‘Duurzame bedrijventerreinen’ (nr. 9), ‘Duurzame consumptie en productie’ (nr. 12), ‘Einde aan honger’ (nr. 2) en ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’ (nr. 8).

Haakjes voor de uitvoering

 • We moeten voldoen aan de verplichte en ook noodzakelijke afstemming van reguliere en specifieke werklocaties en detailhandel en daarover afstemmen binnen de regio.

 • We zorgen voor ruimte voor starters en experimenteerruimte en bestemmingen zoeken voor vrijkomende agrarische bebouwing.

 • We koesteren het familiebedrijf en blijven Brabantse ondernemers betrekken bij onze agenda.

Eerste stappen

 • We realiseren het eerste circulaire bedrijventerrein in de regio : Heesch West.

 • We blijven afstemmen over werklocaties en detailhandel, maar houden daarbij nadrukkelijker rekening met het aanbod en de beschikbaarheid van arbeidskrachten.

 • We experimenteren met ‘innovatietafels’ voor het mkb rondom bijzondere maatschappelijke opgaven, zoals een verantwoord voedselsysteem, vermindering van geuroverlast en gezondheidsrisico’s, en het tegengaan van verdroging.

 • We breiden experimenteerruimtes uit, zoals De Grasso in ’s-Hertogenbosch, De Verspillingsfabriek in Veghel, de AgroProeftuin De Peel, Pivot Park in Oss en Greentechpark Brabant in Boxtel.

 • We breiden de één-loketfunctie uit:

 • Gezamenlijk (met partners) gaan we op zoek naar bedrijven die zich in de regio willen vestigen en die de economische structuur kunnen versterken. Het gaat dan specifiek om bedrijven die passen bij een nieuwe economie en de arbeidsmarkt.

 • We verkennen op welke wijze de één-loketfunctie kan komen tot intensieve samenwerking met het Werkgeversservicepunt voor ondernemersvragen over personeel. De uitbreiding van de éénloketfunctie moet met voorrang plaatsvinden. Dit loket moet duidelijk zichtbaar en makkelijk toegankelijk worden voor MKB-ers en ZZP-ers in de regio Noordoost.”

 • We stemmen regelmatig af met de stichting AgriFood Capital, OndernemersLift+ en Noordoost Brabant Werkt! over de benodigde maatregelen in het vestigingsklimaat op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en voorzieningen. Waar mogelijk en nodig trekken we samen op in de lobby.

De manier waarop we als regio het verschil maken

We staan als overheden voor een gezond vestigingsklimaat. We volgen een heldere koers, bieden continuïteit over de bestuursperiodes heen, proberen obstakels in wet- en regelgeving weg te (laten) nemen en zorgen voor voldoende en voldoende gevarieerde ruimte voor bedrijven om zich te vestigen of door te groeien. Het verbeteren van de interbestuurlijke samenwerking met de provincie en het Rijk is daarbij een must. We proberen met één mond te spreken naar bedrijven en andere overheden, we delen kennis, maken samen beleid en stemmen (soms verplicht) af waar ruimte is voor (nieuwe) bedrijven. Het versterken en vernieuwen van het innovatieklimaat ligt primair op het bordje van AgriFood Capital.