Samen op weg naar 2030

Tijdens onze regioreis hebben we beelden, indrukken en uitspraken opgehaald om te kijken of we tot een gedeeld toekomstbeeld konden komen. Op grond daarvan is onze centrale ambitie voor 2030 als volgt:

Een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire economie. Een regio waarin ruimte blijft om te pionieren. Waarin hard wordt gewerkt en het leven nog steeds goed is. Een regio ook waarin stad en platteland in balans zijn, elkaar waarderen en elkaar ook nodig hebben. Een regio met sterke steden met een menselijke maat en een leefbaar platteland dat aan de basis staat van een duurzame, slimme en maatschappelijk houdbare voedselproductie.

Hoe pakken we dit aan?

Voor de de uitvoering van deze Samenwerkingsagenda hebben we met elkaar spelregels vastgesteld Spelregels die onze samenwerking definiëren en waarmee we inhoud, proces en resultaat zo goed mogelijk kunnen bewaken. Dit zijn onze principes:

  • De vijf regionale opgaven in de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ staan centraal en bepalen de  gezamenlijke koers voor de gehele regio. Structuur en werkwijze zijn een afgeleide daarvan;

  • We leggen de samenwerking vast in een adequate governance en zorgen voor duidelijke besluitvorming op de opgaven en projecten. Partijen zorgen in ‘eigen huis’ dat alle betrokkenen hun rol kunnen spelen, in het bijzonder de gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen. Zij zijn kaderstellend en daarmee in positie aan de voorkant;

  • Per opgave werken we met een coalitie van bereidwilligen. Daarmee doen we recht aan onze diversiteit (stad-land, groot-klein, centrum-periferie, regionaal-subregionaal);

  • Het primaat van de besluitvorming ligt bij het betreffende portefeuillehoudersoverleg. Besluitvorming op het niveau van de samenwerking als geheel ligt bij de Bestuurlijke Regiegroep. Andere partners betrekken we bij de portefeuillehoudersoverleggen;

  • Wie meedoet, levert middelen (capaciteit, geld) óf vertrouwen. Het regiobureau organiseren we als basisteam. Aan de hand van de inhoudelijke agenda bepalen we wat extra nodig is.

Wat gaan we doen?

We hebben onze ambitie en de uitdagingen die op Noordoost-Brabant afkomen samengevat in vijf opgaven voor de toekomst. Hiermee hebben we een duidelijke focus aangebracht, zoals tijdens de regioreis is gevraagd. Omgaan met én inspelen op veranderingen vormt daarin de rode draad.

Onze belangrijkste opgaven voor de komende tien jaar zijn:

  1. Werken aan een veerkrachtige, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met sterke steden en een vitaal platteland.

  2. De mobiliteit verduurzamen en ervoor zorgen dat voorzieningen voor iedereen bereikbaar blijven.

  3. Werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ruimte bieden voor de banen van de toekomst.

  4. Ervoor zorgen dat talenten en jonge gezinnen in de regio blijven of hiernaar terugkeren.

  5. Vertellen over onze regio.

De vier eerste opgaven gaan vooral over leren van elkaar, uitwisselen, stimuleren, afstemmen van beleid, samen beleid maken en de manier waarop we daar samen uitvoering aan geven. De vijfde opgave gaat over onze positionering en marketing en samen optrekken richting derden. In het volgende hoofdstuk werken we elke opgave verder uit.