Samen doen en laten zien wat we doen

Het samenwerkingsverband Regio Noordoost Brabant bestaat uit de zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant en de waterschappen Aa & Maas en De Dommel. Het betreft een lichte vorm van samenwerking, zonder formele taken en met een bescheiden werkorganisatie. In deze werkorganisatie participeren verschillende gemeenten via detachering van medewerkers of het beschikbaar stellen van capaciteit voor gezamenlijke activiteiten.

Dat samenwerkingsverband kan en wil zeker geen gemeentelijke verantwoordelijkheden overnemen. Juist daarom is het zo belangrijk om via deze Samenwerkingsagenda Richting 2030 met elkaar te delen wat de belangrijkste opgaven zijn voor de komende tien jaar, welke strategische doelen we willen bereiken door regionale samenwerking en hoe we die samen in verschillende rollen kunnen waarmaken

Hoe pakken we het aan?

Belangrijk voor de uitvoering van deze Samenwerkingsagenda is dat we het eens zijn over de principes die onze samenwerking definiëren. Principes waarmee we inhoud, proces en resultaat zo goed mogelijk kunnen bewaken.

Dit zijn onze principes:

  • De vijf regionale opgaven in de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ staan centraal en bepalen de  gezamenlijke koers voor de gehele regio. Structuur en werkwijze zijn een afgeleide daarvan;

  • We leggen de samenwerking vast in een adequate governance en zorgen voor duidelijke besluitvorming op de opgaven en projecten. Partijen zorgen in ‘eigen huis’ dat alle betrokkenen hun rol kunnen spelen, in het bijzonder de gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen. Zij zijn kaderstellend en daarmee in positie aan de voorkant;

  • Per opgave werken we met een coalitie van bereidwilligen. Daarmee doen we recht aan onze diversiteit (stad-land, groot-klein, centrum-periferie, regionaal-subregionaal);

  • Het primaat van de besluitvorming ligt bij het betreffende portefeuillehoudersoverleg. Besluitvorming op het niveau van de samenwerking als geheel ligt bij de Bestuurlijke Regiegroep. Andere partners betrekken we bij de portefeuillehoudersoverleggen;

  • Wie meedoet, levert middelen (capaciteit, geld) óf vertrouwen. Het regiobureau organiseren we als basisteam. Aan de hand van de inhoudelijke agenda bepalen we wat extra nodig is.

In een apart convenant maken we afspraken over de manier van samenwerken, de organisatie ervan en de financiering ervan. De uitvoeringsprojecten sluiten herkenbaar aan bij de vijf opgaven. We werken deze uit in een uitvoeringsagenda. Jaarlijks laten we zien wat we gedaan hebben en of we met de projecten en ingezette processen op koers liggen.

De resultaten van de samenwerking worden besproken in de gemeenteraden en de algemene besturen van de waterschappen, de colleges van B&W van de gemeenten en de dagelijkse besturen van de waterschappen, zoveel mogelijk aansluitend op de thema’s van de lokale agenda’s. Zo blijft deze agenda actueel, dynamisch en lokaal verankerd. Ook zetten we zo in op een veerkrachtige en wendbare regio, die steeds in staat is om in te spelen op veranderingen, maar tegelijk koersvast is.

De gemeenteraden en de algemene besturen van de waterschappen zijn het hoogste orgaan van de regio. Zij bepalen de koers en daarmee de opgaven. De wethouders, in hun rol als regiobestuurders, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het actueel houden van de agenda. Dat vraagt ook een goede samenwerking tussen de regiobestuurders en de gemeenteraden. Het is belangrijk dit op lokaal niveau goed in te richten, zodat de gemeenteraden hun rol kunnen spelen.

Samenwerking met andere regionale organisaties

Van oudsher is er een natuurlijke samenwerking met andere regionale samenwerkingsverbanden. Zo werken we nauw samen met de Stichting AgriFood Capital, omdat versterking en vernieuwing van het agrifoodcluster ook sterk afhankelijk is van belangrijke randvoorwaarden in het vestigingsklimaat. Ook werken we samen met Noordoost Brabant Werkt!, omdat de onderwijs- en arbeidsmarktagenda’s veel raakvlakken hebben met de opgave om te komen tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de banen van de toekomst. En we werken samen met OndernemersLift+, omdat vernieuwing van de economie ook gebaat is bij het stimuleren van startende en doorstartende ondernemers.

Door deze verwevenheid van thematieken is de samenwerking tussen deze regionale organisaties al intensief. Maar dat zal in de toekomst nog verder worden versterkt, is onze verwachting. Zo zullen de betrokken partijen nog meer rekening houden met prioritaire keuzes in de ene samenwerking en de doorwerking daarvan in de andere.

Andere belangrijke regionale (overheids)samenwerkingen zijn onder meer de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), de GGD, de Veiligheidsregio en samenwerkingen op het gebied van jeugdzorg en de WMO. Van oudsher ligt samenwerking met deze organisaties en verbanden wat minder voor de hand, onder andere omdat deze gehuisvest zijn op verschillende plekken in de regio. Dat neemt niet weg dat voor verschillende dossiers de samenwerking intensiever en beter kan en moet.

Samenwerking als één overheid

Regio Noordoost Brabant, de provincie Noord-Brabant en het Rijk willen meer optrekken als één overheid. Daarbij past ook dat we streven naar een gezamenlijke agenda met de provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Eerste stappen

  • We intensiveren de afstemming en samenwerking met Noordoost Brabant Werkt!, AgriFood Capital, OndernemersLift+ en andere samenwerkingspartijen.

  • We zorgen voor meer interactie en ontmoeting tussen de besturen en organisaties van deze samenwerkingen, bijvoorbeeld tijdens bestuurlijke Regiodagen, te beginnen met het toevoegen van het bestuurlijk overleg over de sociale agenda aan de Regiodagen en het overleg van de gemeentesecretarissen.

  • We trekken samen op met provincie Noord-Brabant en het Rijk bij het opstellen van één uitvoeringsagenda.

  • We geven uitvoering aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Boxtel, Bernheze en Meierijstad.