Opgave 4 | Behoud van talent

Ervoor zorgen dat talenten en jonge gezinnen in de regio blijven of terugkeren

Kern van de opgave

De economie draait op volle toeren. We kunnen dus alle talenten gebruiken. Maar veel hoger opgeleide jongeren trekken weg uit de regio. Grote bedrijven redden zich wel, maar juist het mkb heeft moeite om goede mensen te vinden en te binden. Het hebben en bieden van passend talent is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en overstijgt het lokale schaalniveau. Dit is een opgave om op regionaal niveau op te pakken. Noordoost Brabant Werkt! neemt onder andere verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In aanvulling daarop richten we ons als Regio Noordoost Brabant vooral op het langer binden van jongeren aan Brabant en de Brabantse bedrijven, en op het verleiden van talenten om terug te keren naar deze regio. We focussen daarbij op jonge gezinnen. Zo willen we o.a. een aantrekkelijk woon- en leefklimaat bieden.

Strategisch doel 2030

We willen jongeren langer in Noordoost-Brabant laten blijven wonen en jonge gezinnen terug laten keren naar onze streek. Daarmee willen we bijdragen aan knelpunten op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd borgen we de leefbaarheid van de regio op de lange termijn.

Dit sluit aan bij de VN-doelen ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’ (nr. 8) en ‘Veilige en duurzame steden’ (nr. 11).

Haakjes voor de uitvoering

 • We volgen de Provinciale Talentagenda 2025.

 • We richten het blijf- en terugkeerklimaat zoveel mogelijk in op de specifieke doelgroepen jongeren en jonge gezinnen.

 • We faciliteren starters (jongeren) en doorstarters (jonge gezinnen) op de woningmarkt.

 • We zorgen ervoor dat belangrijke voorzieningen bereikbaar blijven.

 • Waar nodig werken we (sub)regionaal samen aan het draagvlak, het behoud en de realisatie van onderwijs, zorg, sport en culturele voorzieningen.

 • We stemmen onderling af over de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten.

Eerste stappen

 • We stemmen onze agenda goed af op die van Noordoost Brabant Werkt! Dat betekent: samen ervoor zorgen dat de juiste opleidingen worden geboden en dat de juiste bedrijvigheid wordt gestimuleerd en aangetrokken.

 • We doen onderzoek naar de specifieke doelgroepen (die we willen behouden en/of aantrekken) en hun behoeften (zoals woningen en voorzieningen) en kijken wat we kunnen leren van buurregio’s.

 • We starten in ieder geval met huisvesting en integratie van arbeidsmigranten.

 • Waar nodig zorgen we er samen voor dat belangrijke voorzieningen voor de regio behouden blijven en versterkt worden (met name middelbaar en hoger beroepsonderwijs en belangrijke sport- en culturele voorzieningen).

 • We synchroniseren woonprogramma’s van gemeenten en stemmen die af op de gewenste specifieke doelgroepen. Concreet: we zorgen ervoor dat de juiste woningen worden gebouwd, voor jongeren en jonge gezinnen, te beginnen met betaalbare woningen voor starters en doorstarters.

 • We zorgen voor een goede bereikbaarheid van (groot)stedelijke voorzieningen.

 • We vertellen onze doelgroepen over de aantrekkingskracht van onze regio (landschappelijk, cultuurhistorisch, over het woonklimaat, over onze aantrekkelijke steden met een menselijke maat). Daarbij lichten we specifieke kwaliteiten uit, zoals ‘Tuin op het Zuiden’ in het Land van Cuijk, Cultuurstad van het Zuiden ’s-Hertogenbosch en ‘Made in Meierijstad’.

De manier waarop we als regio het verschil maken

Noordoost Brabant Werkt! biedt het platform aan gemeenten, bedrijven en partners om acute arbeidsmarktproblemen op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen. Regio Noordoost Brabant wil daarnaast ook voorzien in de juiste randvoorwaarden, zoals betaalbare woningen, bereikbare voorzieningen en een aantrekkelijk leefklimaat.